Izolatory teletechniczne

Izolator teletechniczny wykonujemy w kształcie dzwonu. Rozróżniamy w nim główkę, szyjkę z rowkiem dookoła na drut, dwa płaszcze (zewnętrzny i wewnętrzny) oraz stożkowaty otwór zaopatrzony w gwint do nakręcania izolatora na stalowy trzon. Płaszcze mają za zadanie utworzenie możliwie jak najdłuższej drogi dla prądu spływającego z przewodu do trzona i dalej — do ziemi lub do sąsiedniego przewodu. W razie deszczu oporność elektryczna mokrej powierzchni izolatora zmniejsza się bardzo znacznie i dlatego płaszcze izolatora zostały tak ukształtowane, aby i podczas niepogody większa część ich powierzchni pozostała sucha. Czytaj dalej Izolatory teletechniczne

Części konstrukcyjne linii napowietrznej

Linia napowietrzna składa się zasadniczo ze słupów drewnianych wkopanych w ziemię, na których umocowany jest osprzęt stalowy z izolatorami podtrzymującymi przewody. Omówimy najpierw ogólnie wymienione tu części składowe takiej linii. Przewody umożliwiają przepływ prądu elektrycznego z urządzenia nadawczego do urządzenia odbiorczego i w ten sposób przenoszą między nimi dźwięki lub znaki. Przewody wykonujemy w postaci drutu z metali: brąz, stal, aluminium albo z ich połączenia. Metale te odznaczają się dobrą przewodnością dla prądu i odpowiednią wytrzymałością mechaniczną na zerwanie. Im dłuższa jest linia napowietrzna, tym większą na ogół średnicę otrzymują jej przewody, aby zmniejszyć w nich straty energii na pokonanie oporności drutu. Przy krótkich stosunkowo liniach średnicę przewodów wyznacza się biorąc pod uwagę wytrzymałość drutu na zerwanie. Niekiedy za jeden z przewodów może być użyta ziemia. Czytaj dalej Części konstrukcyjne linii napowietrznej

Magnetoelektryczne mierniki ilorazowe

Ustroje magnetoelektryczne ilorazowe zwane również logometrami (od greckiego słowa logos — stosunek) stanowią odmianę ustrojów magnetoelektrycznych.Ustrój logometru ma dwie skrzyżowane cewki połączone ze sobą w sposób sztywny i wspólnie ułożyskowane .inverter-033 Cewki umieszczone są w szczelinach magnesu trwałego. Szczeliny mają nierównomierną szerokość tak, że indukcja magnetyczna zmienia się wzdłuż rdzenia. (Im większa szerokość szczeliny, tym mniejsza jest indukcja). Ustrój nie posiada sprężyn. Prąd doprowadzony jest do cewek za pomocą miękkich srebrnych lub złotych tasiemek nie wywołujących, praktycznie biorąc, momentu zwracającego. Organ ruchomy nie ma więc ustalonego położenia spoczynkowego. W ustroju nie włączonym w obwód organ ruchomy ustawia się dowolnie.

Kierunki prądów w cewkach są tak dobrane, żeby ich momenty napędowe skierowane były przeciwnie. Przypuśćmy teraz, że w chwili gdy organ ruchomy znajduje się w pewnym określonym położeniu równowagi, powiększono prąd w cewce pierwszej. Moment tej cewki zwiększa się i organ ruchomy zaczyna się obracać pod jego działaniem. W miarę obrotu organu ruchomego cewka pierwsza przecina pole magnetyczne o coraz to mniejszej indukcji — moment cewki pierwszej maleje. Pole, w którym znajduje się cewka druga, staje się coraz silniejsze. Moment cewki drugiej rośnie. W pewnej chwili oba momenty zrównają się znowu co do wartości i organ ruchomy ustawi się w nowym położeniu równowagi. Czytaj dalej Magnetoelektryczne mierniki ilorazowe

Budowa przetworników termoelektrycznych

Najprostszy przetwornik stanowią dwie skrzyżowane elektrody . W miejscu styku elektrody są zespawane lub zlutowane. Obecnie stosuje się raczej przetworniki z oddzielnym grzejnikiem. W pewnych przypadkach izoluje się grzejnik od elektrod za pomocą szklanej perełki lub szklanej rurki. Elektryczne odizolowanie termoelementu od grzejnika pozwala na zastosowanie stosu termoelektrycznego w postaci kilku termoelementów włączonych szeregowo. W ten sposób zwiększa się siłę termoelektryczną, a więc i prąd w ustroju. inverter-031Powiększenie prądu można uzyskać również i przez zastosowanie układu mostkowego. W tym układzie dwa równoległe grzejniki, wykonane z dwu różnych materiałów, stanowią jednocześnie termo-elektrody dwu termoelementów. W środku każdego grzejnika przyspawana jest druga elektroda. Prąd przepływający przez ustrój zamyka się przez klocki mosiężne (1 i 2), do których przylutowane są grzejniki.

Do pomiaru małych prądów stosuje się przetworniki próżniowe w celu zmniejszenia odprowadzenia ciepła od grzejnika. Na grzejniki stosuje się konstantan, nichrom (chromonikielinę), platynę, stop platyny z rodem (platyno-rod), stop platyny ze złotem i palladem (złotopallado-platyna) i wolfram. Termoelementy zestawiane są z następujących materiałów: żelazo-konstantan, nichrom-konstantan, platynorod-platyna, złotopalladoplatyna-platynorod. Materiały na termoelementy wymienione są w takiej kolejności, że pierwszy z nich stanowi biegun dodatni termoelementu, a drugi biegun ujemny. Czytaj dalej Budowa przetworników termoelektrycznych

Stabilizatory napięcia i prądu

Stabilizatorem nazywamy urządzenie, którego zadaniem jest utrzymywanie stałych parametrów użytkowych. Urządzenie utrzymujące automatycznie stałą wartość napięcia nazywamy stabilizatorem napięcia, stabilizatorem zaś prądu nazywamy urządzenie utrzymujące stałą wartość natężenia prądu. Większość urządzeń pomiarowych wymaga napięć i prądów zasilających, których wartości nie powinny ulegać zmianom w czasie ich pracy.inverter-008Szereg przyczyn powoduje jednak niestałość tych wielkości, jak zmiany oporności obwodu elektrycznego, powodowane zmianami temperatury lub innymi czynnikami, niedostateczne filtrowanie, niestałość sem źródła itp. Przy zasilaniu żarzenia lamp generacyjnych dopuszczalna jest średnio zmienna wartość prądu w zakresie ± 5% wartości nominalnej. Wzrost prądu żarzenia lamp mocy o około 10% powoduje skrócenie czasu pracy lamp około 4 razy. Zmniejszenie natomiast prądu żarzenia powoduje zmniejszenie prądu anodowego, co może wpłynąć w znacznym stopniu na wartości napięć anodowych. Podobnie ujemnie odbijają się zmiany napięć zasilających na pracy lamp oscyloskopowych, lamp specjalnych i układów pomiarowych. W praktyce stosuje się urządzenia zasilające stabilizowane trzech grup: urządzenia o małej stabilności, których napięcia mogą zmieniać się w zakresie ± (2 … 5) %, urządzenia o średniej stabilności ± (0,5 … 2) %, urządzenia o dużej stabilności ± (0,001 … 0,5) %. Czytaj dalej Stabilizatory napięcia i prądu